на Българско училище "Родна Реч" - Лестър

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С този правилник се определят структурата, правата и задълженията на Училищния Ръководител, учители, родители и ученици в Българско училище „Родна Реч“ Лестър.

 2. Българско училище „Родна Реч“ е образователна институция към регистрираното във Великобритания дружество Bulgarian School Rodna Rech
  Leicester и организирано според правилата и изискванията на Министерството на образованието и науката (МОН), касаещи българските
  училища в чужбина.

 3. Българско училище “Родна Реч“ осигурява обучение по програмата “Роден език и култура зад граница” с учебници и помощни материали одобрени от МОН по следните учебни предмети: български език и литература, История и География. Освен тях, училището организира следните допълнителни дейности: Роден край, Родинознание, Народни традиции и обичаи, Народни хора и ръченици, Музикални работилници.

 4. Българско Училище “Родна Реч“ осигурява удостоверения за завършен клас по програмата “Роден език и култура зад граница”, които ще бъдат признати за завършен клас при сертифицирането на училището към МОН.

 5. Обучението на учениците се провежда на книжовен български език.

УСТРОЙСТВО

 1. Българско училище „Родна Реч” се представлява от Училищно ръководство, състоящо се от училищни ръководители и учители. Училищното ръководство организира, контролира и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на училището: за изготвяне на годишен учебен план, на учебните програми, избора на учебници и помагала, подбора на учители, текущия контрол по време на занятията и всички други дейности свързани с учебния процес.

 2. Към училището на доброволен принцип се сформира Родителски съвет. Той се състои от четирима родители, представители на родителската общност в училището. Избира се в началото на всяка нова учебна година. Членовете на Родителския съвет не участват в управлението на училището. Те се ангажират доброволно да представляват въпроси, мнения и предложения на останалите родители. Родителският съвет подкрепя училището в организирането на празници, чествания и извънкласни мероприятия.

ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

 1. Българско училище „Родна Реч” предлага обучение по български език и литература, история, география, култура и традиция на България за деца, владеещи или не български език по утвърдени от МОН учебни планове и програми. Приемът се прави въз основа на попълнено заявление за записване и се отнася за деца от 4 до 18 годишна възраст.

 2. Училището приема ученици през цялата учебна година, но само записаните до 14 октомври, ще получат удостоверение за завършен клас за съответната година.

 3. Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни да уведомяват при настъпили промени (адресна регистрация, телефон за връзка, електронна поща).

 4. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището.

 5. Отсъствие от училище се допуска със знание на родител по болест, или семейни причини. При повече от 1/3 извинени отсъствия, класът се счита за незавършен.

 6. При прекратяване на посещенията на ученика, родителите уведомяват писмено в едномесечен срок преди последното занятие.

 7. За записване на ученик за следваща учебна година, родителите представят писмено заявление в края на настоящата учебна година.

 8. При преждевременно прекратяване на посещенията на ученика платената учебна такса не се връща.

УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 1. Училищните ръководители са лица с педагогическо образование, които организират, контролират и отговарят за цялостната учебна и административна дейност на училището.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

 1. Запознаване на всички ученици, учители и родители с правилника на Българско училище „Родна Реч“ Лестър.

 2. Организация и координиране на цялостната учебна дейност.

 3. Организират поръчката на учебниците, учебни тетрадки и помагала, както и методическа литература и дидактически материали.

 4. Заедно с учителския екип отговарят за планиране на учебната година, празници, конкурси.

 5. Заедно с учителския екип и помощта на родителите организират традиционните училищни тържества.

 6. Координират осигуряването на заместващи учители при отсъствие на титулярния учител.

 7. Организират подбора, назначаването и освобождаването на учители със съдействието на Училищното Ръководство.

 8. Осъществяват контакт с новопостъпващите ученици, организират приемането и следят за успешното въвеждане на новите ученици в учебния процес.

 9. Контролират правилното водене и съхраняване на учебната документация.

 10. Координация родители – учители. Организират провеждането на родителски срещи през учебната година.

 11. Да координират комуникация и представяне на училището в медии за информиране и отразяване на училищни събития.

 12. Връзки с родители и общественост през електронната поща на училището, фейсбук страница и телефон. Част от екипа за интернет страницата на училището, поддръжка на фейсбук страница.

 13. Срещи и комуникация с представители на учебната база, в която се помещава училището.

 14. Заедно със съответния учител взимат решение за разпределението на всяко ново дете в подходящ за него клас.

 15. Сформиране на класове.

 16. Отговор на въпроси от страна на учители, родители и ръководство по учебната дейност, учебни програми.

 17. Заедно с учителския екип да изготвят годишни отчети, документи и доклади, свързани с дейността на училището.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ

 1. Да бъдат зачитани правата и достойнството му.

 2. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като спазва изискванията на МОН.

 3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

 4. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.

 5. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

 6. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика. Да спазва работната дисциплина.

 7. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми.

 8. Да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител.

 9. Да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището.

 10. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно- възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.

 11. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

 12. Да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и

 13. да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него. Да споделя ежеседмично упражненията за домашна работа на учениците, така че родителите да бъдат информирани.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина.

 2. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.

 3. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

 4. Ученикът има право на не повече от 1/3 извинени отсъствия от училище по уважителни причини. При направени повече отсъствия по преценка на класния ръководител класът на ученика може да се зачете като завършен след провеждане на тестове за покриване на ниво.

 5. Да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

 6. Да не накърнява честта и достойнството на другите ученици и учителите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.

 7. Да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма.

 8. Да идва на училище, подготвен за съответния час.

 9. Да спазва дисциплината и реда по време на занятията.

 10. Да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение.

 11. Да не използва мобилни телефони по време на учебните часове.

 12. Да спазва установения ред в учебните стаи по време на часовете и през междучасията и да не напуска класната стая без разрешението на учителя.

 13. Да опазва училищното имущество.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

 2. Да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

 3. Да участват в родителските срещи. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.

 4. Да избират членовете на родителския съвет и да бъдат избирани като такива.

 5. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

 6. Да се запознаят с учебния план и с Правилника на училището при записване на ученика.

 7. Родителите отговарят за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, електронна поща.

 8. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

 9. Родителите се задължават да уведомяват своевременно преподавателя за отсъствие на ученика, чрез имейл или обаждане, както в случай на болест, така и по друга причина.

 10. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището.

 11. Да приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. след приключването им. В случай, че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.

 12. Родителите могат да остават при нужда в библиотеката в сградата на училището. Престой в двора на училището, около сградата или други сгради в училището, не е разрешен.

ТАКСА

 1. Обучението е доброволно и платено.

 2. Tаксата за обучение е годишна и се определя ежегодно (в зависимост от промяна на обективните фактори: наем на помещения, инфлация, дефлация) от Училищното ръководство.

 3. Преди началото на всяка учебна година родителите получават “Платежна бележка” за дължимата такса за обучение.

 4. Първата вноска от таксата за всяка следваща учебна година, е 50 паунда и е дължима от 1-ви юли до 31-ви юли.

 5. Останалата част от таксата се заплаща еднократно или на две вноски, но не по-късно от 30-ти септември на стартиращата учебна година.

 6. В случай, че таксата не се заплати в указаните срокове, на родителите се изпраща напомнящ имейл.

 7. Внасянето на сумата се осъществява по сметката на училището.

 8. За второ и последващо дете от семейство се ползва отстъпка. За всяко второ дете таксата е намалена с 20 паунда, а за всяко трето дете обучението е БЕЗПЛАТНО.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 1. Учебните занятия започват през септември и завършват през юни.Обучението се провежда всяка събота по график, изготвен в началото на учебната година. Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. За спокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме.

 2. Ваканциите са съобразени с тези на училищата в Лестър и празнични дни, свързани с българския календар.

 3. Удостоверението, което се издава от училището в края на учебната година, дава право на учениците да продължат обучението си в България без полагане на приравнителни изпити по БЕЛ, История и География.

 4. Родителите се задължават да взимат навреме децата си след края на учебните занятия.

 5. За реда и безопасността в училище и по време на междучасията отговарят класните ръководители.

 6. Не се препоръчва носенето на скъпи вещи, електроника и бижута. Училищното ръководство не носи отговорност за повредени, изгубени или откраднати вещи.

 7. В училището се използват само предварително определените пространства в определеното за това време. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени. Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от учителите и се съхраняват добросъвестно.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Правилникът за дейността на училището се обновява ежегодно от Учищното Ръководство.

 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Училищното Ръководство.

 3. Правилникът се свежда до знанието на учители и родители преди започването на учебната година.